Câu 1 : Bài toán là gì ? A. Một dãy những thao tác sao cho từ input ra outputB. Một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiệnC. Một dãy những bitD. Một dòng chữ in ra mà hìnhCâu 2 : Để giải bài toán chăm sóc đến mấy yếu tố ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4C âu 3 : Input là gì ? A. Các thông tin đã cóB. Các thông tin cần tìmC. Dữ liệu đã thực hiệnD. Dữ liệu in ra màn hìnhCâu 4 : Ouput là …

Câu 1:      Bài toán là gì?

A. Một dãy những thao tác sao cho từ input ra output

B.  Một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện

C. Một dãy những bitD. Một dòng chữ in ra mà hình

Câu 2:      Để giải bài toán quan tâm đến mấy yếu tố?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3:      Input là gì?

A. Các thông tin đã cóB. Các thông tin cần tìmC. Dữ liệu đã thực thiD. Dữ liệu in ra màn hình hiển thị

Câu 4:      Ouput là gì?

A. Các thông tin đã cóB. Các thông tin cần tìmC. Dữ liệu nguồn vàoD. Dữ liệu nhập vào

Câu 5:      Thế nào là thuật toán?

A. Là 1 bước triển khai và giải bài toánB. Là những nhánh cần gỉai quyếtC. Là 1 dãy hữu hạn những lệnh được sắp xếp theo 1 trình tự sao cho từ input tìm được output .D. Là 1 dãy hữu hạn sắp xếp tùy ý sao cho từ input tìm output

Câu 6:      Thuật toán được mô tả theo 2 cách nào?

A. Liệt kê và tìm kiếmB. Liệt kê và thao tácC. Sơ đồ khối và thao tácD. Liệt kê và sơ đồ khối

Câu 7:      Cho bốn số nguyên. Cần tối thiểu bao nhiêu phép so sánh để tìm ra số lớn nhất? 

A. 4 ; B. 3C. 5 ; D. 6 .

Câu 8:      Trong mô hình thuật toán, hình chữ nhậtù có ý nghĩa gì?

A. So sánhB. Quy trình triển khaiC. Phép tính toán, gán giá trịD. Nhập, xuất

Câu 9:      Trong mô hình thuật toán, hình thoi ¯có ý nghĩa gì?

A. Quy trình triển khaiB. So sánhC. Nhập, xuấtD. Phép tính toán

Câu 10:   Trong mô hình thuật toán, các mũi tên gcó ý nghĩa gì?

A. Quy trình thực thiB. Phép tính toánC. So sánhD. Nhập, xuất

 

Cho thuật toán tìm số nguyên lớn nhất MAX

Bước 1 : nhập n và dãy a1 đến an

Bước 2: (1)

Bước 3: nếu (2) thì kết thúc và đưa ra max

Bước 4: nếu… thì …(3)

Bước 5: (4) quay lại bước 3

Câu 11:   Lựa chọp đáp án ĐÚNG cho vị trí (1)

A. i > nB. ai > max, max ßaiC. i ß i + 1

D.    max ßa1, i ß 2

Câu 12:   Dựa vào thuật toán tìm MAX lựa chọn đáp án ĐÚNG cho (2)

A. i > nB. ai > max, max ß aiC. i ß i + 1D. max ß a1, i ß2

Câu 13:   Dựa vào thuật toán tìm MAX lựa chọn đáp án ĐÚNG cho (3)

A. i > nB. ai > max, max ß aiC. i ß i + 1D. max ßa1, iß2

Câu 14:   Dựa vào thuật toán tìm MAX lựa chọn đáp án ĐÚNG cho (4)

A. i > nB. ai > max, max ß aiC. i ßi + 1D. max ß a1, i ß 2

Câu 15:   Cho biết Input thuật toán tìm max?

A. n và dãy a1 đến anB. maxC. nD. an

Câu 16:   Cho biết Output thuật toán tìm max?

A. n và dãy a1 đến anB. maxC. nD. an

Câu 17:   Trong thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc nhất: ax+b=0. Cho biết Input là gì?

A. ax + bB. a, bC. x, bD. a, x, b

Câu 18:   Trong thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc nhất: ax+b=0. Cho biết Output là gì?

A.    Nghiệm của phương trình

B. aC. b

D. x

BÀI VIẾT LIÊN QUAN  Auth là gì ? Hàng chuẩn Auth là gì ? Cách nhận biết hàng Auth

Source: https://reehunt.com
Category : Là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *